სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
26.11.2018
  
 
როგორც თქვენთვის ცნობილია, ,,კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №446 დადგენილებით განისაზღვრა  იმ საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი, რომელთა შესყდვის მიზნით მიზანშეწონილია გამოცხადდეს კონსოლიდირებული ტენდერები.
დადგენილების თანახმად, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებმა და მათ კონტროლს დაქვემდებარებულმა შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა დანართით განსაზღვრული საქონელისა და მომსახურების შესყიდვა უნდა განახორციელონ სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან შეთანხმებით.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე იხილეთ მიბმული ფაილი

მიბმული ფაილები