გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. შუქური მელითაური (პირადი №01005013739, ს/ნ: 127745314)


27.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT190002164
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. შუქური მელითაური (პირადი №01005013739, ს/ნ: 127745314); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; 
განკარგულება