გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „კაპა“ (ს/ნ: 202197381)


22.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010260
შესყიდვის ობიექტი: 18900000 – საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები; 
მიმწოდებელი: შპს „კაპა“ (ს/ნ: 202197381);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება