გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბენე“ (ს/ნ: 203850877)


09.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: 23.02.2019 №19 (CMR190017299); 
შესყიდვის ობიექტი: 30200000 – კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბენე“ (ს/ნ: 203850877);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; 
განკარგულება