გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ედესი ჯგუფი“ (ს/ნ: 203868635)


31.12.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190012048;
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;
მიმწოდებელი: შპს „ედესი ჯგუფი“ (ს/ნ: 203868635); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება