გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ამერიტექი“ (ს/ნ: 204527609)


15.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180005067
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა; 
მიმწოდებელი: შპს „ამერიტექი“ (ს/ნ: 204527609); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება