გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ელ ენერგო სერვისი“ (ს/ნ: 204554099)


25.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „იუსტიციის სახლი“;
ტენდერის ნომერი: NAT180020149;
შესყიდვის ობიექტი: 50700000 – შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
მიმწოდებელი: შპს „ელ ენერგო სერვისი“ (ს/ნ: 204554099); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება