გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ალფალაბი“ (ს/ნ: 205202029)


06.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
ტენდერის ნომერი: NAT190014022;
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები;
მიმწოდებელი: შპს „ალფალაბი“ (ს/ნ: 205202029); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება