გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პატიო არტ“ (ს/ნ: 205262936)


24.12.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: SPA190004179;
შესყიდვის ობიექტი: 39200000 – ავეჯის აქსესუარები;
მიმწოდებელი: შპს „პატიო არტ“ (ს/ნ: 205262936); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება