გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბენნ“ (ს/ნ: 206336678)


26.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190017745;
შესყიდვის ობიექტი: 18200000 – გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი;
მიმწოდებელი: შპს „ბენნ“ (ს/ნ: 206336678); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება