გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ტოიოტა ცენტრი თბილისი“ (ს/ნ: 211346220)


10.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს ოკუპირებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT180018498;
შესყიდვის ობიექტი: 34100000 – ავტოსატრანსპორტო საშუალებები;
მიმწოდებელი: შპს „ტოიოტა ცენტრი თბილისი“ (ს/ნ: 211346220); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება