გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სტანდარტი-A“ (ს/ნ: 228542789)


04.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180003632
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები. მიმწოდებელი; 
მიმწოდებელი: შპს „სტანდარტი-A“ (ს/ნ: 228542789);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება