გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ყაზბეგი-ფშაველი“ (ს/ნ: 231248469)


13.06.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180003930
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ყაზბეგი-ფშაველი“ (ს/ნ: 231248469); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება