გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ემ ბი სი“ (ს/ნ: 243124249)


19.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT180012704;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „ემ ბი სი“ (ს/ნ: 243124249);
გაფრთხილების საფუძველი: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება