გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „აჭარპრესა“ (ს/ნ: 245524561)


24.08.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – საარქივო სამმართველო; 
ტენდერის ნომერი: 06.12.2017 №122 CMR170199598; 
შესყიდვის ობიექტი: 22200000 – გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები; 
მიმწოდებელი: შპს „აჭარპრესა“ (ს/ნ: 245524561); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება