გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნ.მ. 2007“ (ს/ნ: 245590506)


17.08.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA160021649
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნ.მ. 2007“ (ს/ნ: 245590506); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება