გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ველოდ სანაია (პირადი №29001001402)


05.03.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ტენდერის ნომერი: NAT200013380;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ველოდ სანაია (პირადი №29001001402); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება