გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ფ.პ. ტარიელ მჭედლიშვილი (პირადი №35001112101)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „ქონების მართვის სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: 14.01.2019 №09 (CMR190009024); 
შესყიდვის ობიექტი: მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ფ.პ. ტარიელ მჭედლიშვილი (პირადი №35001112101); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება