გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნოვატორი“ (ს/ნ: 400056817)


11.12.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“;
ტენდერის ნომერი: NAT180004672;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ნოვატორი“ (ს/ნ: 400056817); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება