გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პალი ჯორჯია“ (ს/ნ: 400095106)


25.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT190009801;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „პალი ჯორჯია“ (ს/ნ: 400095106); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება