გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს გარდენიის ცენტრი ლა ენსინა-ს ფილიალი (ს/ნ: 400208832)


25.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT180008560;
შესყიდვის ობიექტი: 03400000 – მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი – შპს გარდენიის ცენტრი ლა ენსინა-ს ფილიალი (ს/ნ: 400208832); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება