გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბლექსი 2017“ (ს/ნ: 400209644)


05.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016861
შესყიდვის ობიექტი: 39200000 – ავეჯის აქსესუარები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბლექსი 2017“ (ს/ნ: 400209644); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება