გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ლ.ე.“ (ს/ნ: 400225911)


04.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190008528;
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ლ.ე.“ (ს/ნ: 400225911); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება