გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ლასა“ (ს/ნ: 402012086)


24.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190014692;
შესყიდვის ობიექტი: 18200000 – გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი;
მიმწოდებელი: შპს „ლასა“ (ს/ნ: 402012086); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება