გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ეიენდესი+“ (ს/ნ: 402045318)


05.03.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“;
ტენდერის ნომერი: NAT200009196;
შესყიდვის ობიექტი: 24300000 – ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები;
მიმწოდებელი: შპს „ეიენდესი+“ (ს/ნ: 402045318); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება