გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „არტ-სტარი“ (ს/ნ: 402075874)


04.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT190003672
შესყიდვის ობიექტი: 31300000 – იზოლირებული მავთული და კაბელი; 
მიმწოდებელი: შპს „არტ-სტარი“ (ს/ნ: 402075874);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება