გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ავტო-პიგმალიონი“ (ს/ნ: 404483224)


24.08.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT170015014;
შესყიდვის ობიექტი: 50100000 – სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „ავტო-პიგმალიონი“ (ს/ნ: 404483224);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება