გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „იდეა“ (ს/ნ: 404863411)


12.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT190023051;
შესყიდვის ობიექტი: 31400000 – აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და ელემენტები;
მიმწოდებელი: შპს „იდეა“ (ს/ნ: 404863411); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება