გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „იტს“ (ს/ნ: 404897616)


21.01.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
ტენდერის ნომერი: NAT180008720;
შესყიდვის ობიექტი: 31200000 – ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა;
მიმწოდებელი: შპს „იტს“ (ს/ნ: 404897616); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება