გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ეი-ბი ემ“ (ს/ნ: 404917328)


05.03.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“;
ტენდერის ნომერი: NAT200016954;
შესყიდვის ობიექტი: 33600000 – ფარმაცევტული პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „ეი-ბი ემ“ (ს/ნ: 404917328); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
განკარგულება