გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გია კავკასია ლოგისტიკა“ (ს/ნ: 404929725)


15.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170004072
შესყიდვის ობიექტი: 34300000 – ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის; 
მიმწოდებელი: შპს „გია კავკასია ლოგისტიკა“ (ს/ნ: 404929725); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება