გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „რელე 2“ (ს/ნ: 404934826)


21.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190018664;
შესყიდვის ობიექტი: 31100000 – ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები;
მიმწოდებელი: შპს „რელე 2“ (ს/ნ: 404934826); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება