გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „Smart Choice“ (ს/ნ: 404944245)


28.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი“; 
ტენდერის ნომერი: 16.10.2018 №18-19/165 (CMR180178655); 
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა და 48700000 – პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები; 
მიმწოდებელი: შპს „Smart Choice“ (ს/ნ: 404944245);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება