გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პლაზმა“ (ს/ნ: 404982113)


28.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190009285;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „პლაზმა“ (ს/ნ: 404982113); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება