გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „პრიორი“ (ს/ნ: 404990131)


02.03.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი;
ტენდერის ნომერი: NAT200004058;
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;
მიმწოდებელი: შპს „პრიორი“ (ს/ნ: 404990131); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება