გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ფაქტორჯი“ (ს/ნ: 405241509)


05.03.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: NAT200003080;
შესყიდვის ობიექტი: 34300000 – ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის;
მიმწოდებელი: შპს „ფაქტორჯი“ (ს/ნ: 405241509); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება