გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „თიმ სპორტი“ (ს/ნ: 405338451)


28.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა“;
ტენდერის ნომერი: NAT190022490;
შესყიდვის ობიექტი: 37400000 – სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - (ინვენტარი);
მიმწოდებელი: შპს „თიმ სპორტი“ (ს/ნ: 405338451); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება