გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გეომედხემი“ (ს/ნ: 406159017)


28.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT180015725
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები; 
მიმწოდებელი: შპს „გეომედხემი“ (ს/ნ: 406159017); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება