გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სანუ“ (ს/კ: 406187371)


07.09.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT160001760
შესყიდვის ობიექტი: 03400000 – მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „სანუ“ (ს/კ: 406187371); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება