გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბიოვის“ (ს/ნ: 406200025)


30.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“;
ტენდერის ნომერი: NAT180010856;
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები;
მიმწოდებელი: შპს „ბიოვის“ (ს/ნ: 406200025); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება