გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ეს ი ეს სოლარ ელექტრიკ სოლუშენზ“ (ს/ნ: 406204931)


26.12.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“;
ტენდერის ნომერი: SPA170013738;
შესყიდვის ობიექტი: 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები;
მიმწოდებელი: შპს „ეს ი ეს სოლარ ელექტრიკ სოლუშენზ“ (ს/ნ: 406204931); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება