გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „თოდა“ (ს/ნ: 406283846)


10.01.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190012934;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „თოდა“ (ს/ნ: 406283846); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება