გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯეოტონერი“ (ს/ნ: 416340542)


24.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „შემოსავლების სამსახური“;
ტენდერის ნომერი: SPA180008969;
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;
მიმწოდებელი: შპს „ჯეოტონერი“ (ს/ნ: 416340542); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება