გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „კოსმოსი“ (ს/ნ: 417884285)


09.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი“;
ტენდერის ნომერი: 26.12.2017 №275 (CMR180001096);
შესყიდვის ობიექტი: 92200000 – სატელევიზიო და რადიომომსახურებები;
იმწოდებელი: შპს „კოსმოსი“ (ს/ნ: 417884285);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება