გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ევრაზია პლიუსი“ (ს/ნ: 417886452)


21.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190013004;
შესყიდვის ობიექტი: 34300000 – ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის;
მიმწოდებელი: შპს „ევრაზია პლიუსი“ (ს/ნ: 417886452); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება