გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „საუკუნე“ (ს/ნ: 420430402)


19.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა;
ტენდერის ნომერი: NAT190019382;
შესყიდვის ობიექტი: 03400000 – მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „საუკუნე“ (ს/ნ: 420430402); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება