გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნება“ (ს/ნ: 422722575)


25.12.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“;
ტენდერის ნომერი: NAT180019968;
შესყიდვის ობიექტი: 15500000 – რძის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: შპს „ნება“ (ს/ნ: 422722575); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება