გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ეკომშენი 2014“ (ს/ნ: 424612707)


27.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
ტენდერის ნომერი: NAT190010839;
შესყიდვის ობიექტი: 44411000 – სანტექნიკური მოწყობილობები;
მიმწოდებელი: შპს „ეკომშენი 2014“ (ს/ნ: 424612707); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება