გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „თუნი“ (ს/ნ: 434067644)


02.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180015384
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „თუნი“ (ს/ნ: 434067644); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება