გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბილდ მენეჯმენტი“ (ს/ნ: 437060993)


10.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ონის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT190010008;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ბილდ მენეჯმენტი“ (ს/ნ: 437060993); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება